Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 115/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2013 r.

Zarząd Szkolenia - P7

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 oraz z 2012 r. poz. 1516), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej "Komisją", w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest:
1) przeprowadzenie w terminie od dnia 6 maja do 28 czerwca 2013 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1));
2) przeprowadzenie w dniu 29 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00 - 11.30 w hali sportowej Akademii Obrony Narodowej instruktażu dla osób odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
3) przeprowadzenie w dniach 23-27 września 2013 r. oraz w dniach 21-25 października 2013 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1.
2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) wyda wytyczne Przewodniczącemu Komisji w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu;
2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
3. Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojennej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Rektor - Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych umożliwią odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych, sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.
4. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia nadzoruje zabezpieczenie medyczne sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej oraz w hali sportowej Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1.
5. Dyrektor Departamentu Administracyjnego:
1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Szkolenia - P7;
2) skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;
3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz halę sportową Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1 do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 w godz. 8.00-14.30.
6. Dyrektor Departamentu Kadr:
1) sporządzi listy egzaminacyjne żołnierzy zawodowych pełniących służbę:
a) na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
b) w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej,
c) w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr;
2) sporządzone listy przekaże Przewodniczącemu Komisji do dnia 29 kwietnia 2013 r., oraz spowoduje powiadomienie żołnierzy, o których mowa w ppkt 1 lit. a, o miejscu 1 terminie sprawdzianu;
3) spowoduje przekazanie dla Przewodniczącego Komisji do dnia 15 lipca 2013 r., list wyników sprawdzianu sprawności fizycznej, albo zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, którzy odbyli sprawdzian sprawności fizycznej przed inną komisją egzaminacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.
7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Rektor - Komendant Akademii Obrony Narodowej udostępnią miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 w godz. 8.00-14.30.
8. Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) skieruje lekarza i ratownika (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej oraz w hali sportowej Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1 w terminach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3, w godz. 8.00-14.30;
2) umożliwi odbycie, przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych, sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji.
9. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych przeprowadzających sprawdzian, wymienionych w załączniku nr 4 do decyzji:
1) określą rozkazem termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej w jednostce wojskowej wykazanej w załączniku nr 4 do decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki;
2) spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 15 lipca 2013 r., list wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w jednostce wojskowej podlegającej sprawdzianowi (w tym również w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Departamentu Kadr lub pozostających w dyspozycji, którzy zostali skierowani do tej jednostki wojskowej w celu wykonywania zadań), zgodnie ze wzorem określonym w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.
10. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienionych w załączniku 2 do decyzji, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych przed Komisją:
1) skierują do Akademii Obrony Narodowej (hala sportowa) na instruktaż osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej i spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji imiennych list podległych żołnierzy zawodowych, w tym pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do decyzji, w formie pisemnej i na nośniku informatycznym;
2) zapewnią transport dla podległej kadry zawodowej do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu;
3) skierują w dniach 1-12 lipca 2013 r. w godzinach 8.00-14.00 do Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Szkolenia - P7 (Sztab Generalny Wojska Polskiego ul. Rakowiecka 4a) osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w celu wstępnego rozliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej swoich jednostek lub komórek organizacyjnych.
11. Przewodniczący Komisji:
1) spowoduje, w terminie od dnia 6 maja do dnia 28 czerwca 2013 r. przeprowadzenie w obiektach sportowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej oraz w hali sportowej Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1, sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji;
2) spowoduje przeprowadzenie w dniach 23-27 września 2013 r. w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej oraz w dniach 21-25 października 2013 r. w obiektach sportowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji;
3) przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawozdanie z prac Komisji do dnia 30 listopada 2013 r.
12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKŁAD

KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.FUNKCJASTOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKOJEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
1.Przewodniczącygen. dyw. Anatol WOJTANSztab Generalny WP
2.Zastępca przewodniczącegopłk Wiesław ŚWITAJSztab Generalny WP
3.Członkowie komisjippłk Andrzej TOMCZAKSztab Generalny WP
4.ppłk Marek ŚWIERCZSztab Generalny WP
5.ppłk Mirosław BEMBNOWICZSztab Generalny WP
6.mjr Andrzej CEBULAKSztab Generalny WP
7.st. chor. szt. Tomasz ZAWIESKASztab Generalny WP
8.p. Tomasz DĄBROWSKISztab Generalny WP
9.p. Przemysław ZAŁĘCKIDepartament Administracyjny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH KADRA ZAWODOWA MOŻE ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.Nazwa jednostki /komórki/ organizacyjnejBezpośrednio podporządkowane /nadzorowane
1.Sekretariat Ministra Obrony NarodowejMinister Obrony Narodowej
2.Departament Kadr
3.Departament Budżetowy
4.Departament Kontroli
5.Departament Prasowo-lnformacyjny
6.Departament Prawny
7.Sekretariat Sekretarza StanuSekretarz Stanu
8.Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
9.Departament Spraw Socjalnych
10.Departament Wychowania i Promocji Obronności
11.Biuro Skarg i Wniosków
12.Biuro Konwentu Dziekanów
13.Sztab Generalny WP /Kierownictwo i Sekretariat/Szef Sztabu Generalnego WP
14.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
15.Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
16.Zarząd Planowania Operacyjnego - P3
17.Zarząd Planowania Logistyki - P4
18.Zarząd Planowania Strategicznego - P5
19.Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
20.Zarząd Szkolenia - P7
21.Zarząd Planowania Rzeczowego - P8
22.Biuro Koordynacyjne
23.Szefostwo Inżynierii Wojskowej
24.Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
25.Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej
26.Szefostwo Geografii Wojskowej
27.Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
28.Centrum Zarządzania Kryzysowego MON
29.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. Polityki ObronnejPodsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej
30.Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
31.Departament Strategii i Planowania Obronnego
32.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołn. zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP
33.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i ModernizacjiPodsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
34.Departament Polityki Zbrojeniowej
35.Sekretariat Dyrektora Generalnego MON + Zespół Zarządz. Strateg.Dyrektor Generalny MON
36.Departament Administracyjny
37.Departament Informatyki i Telekomunikacji
38.Departament Ochrony Informacji Niejawnych
39.Biuro Audytu Wewnętrznego
40.Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony NarodowejMinister Obrony Narodowej
41.Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu KadrDyrektor Departamentu Kadr
42.Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
43.Centralne Archiwum WojskoweDyrektor Generalny MON
44.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. InfrastrukturyPodsekretarz Stanu ds. Infrastruktury
45.Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej
46.Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
47.Departament Infrastruktury
48.Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego
49.Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie
50.Inspektorat Wojskowej Ochrony Ppoż.
51.Biuro Infrastruktury Specjalnej
52.Inspektorat UzbrojeniaPodsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
53.Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
54.Wojskowe Centrum Metrologii
55.Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych
56.Biuro Ewidencji Osobowej WPSzef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
57.Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP
58.Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojsk.
59.Wojskowe Centrum GeograficzneSzef Geografii Wojskowej
60.Wojskowe Biuro Zarządzania CzęstotliwościamiSzef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
61.Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego SZ RP
62.Zespół Takt. Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS
63.Delegatura Departamentu Kontroli w WarszawieDyrektor Departamentu Kontroli
64.Zespół ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RPDyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
65.Wojskowe Centrum Edukacji ObywatelskiejDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
66.Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
67.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w WarszawieSzef Inspektoratu Uzbrojenia
68.Instytut Techniczny Wojsk LotniczychDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
69.Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
70.Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
71.Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
72.Resortowe Centrum Zarządzania Projektami InformatycznymiDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
73.Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami TeleinformatycznymiDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
74.Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych
75.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie
76.Wojskowy Instytut WydawniczyDyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego
77.Centralny Ośrodek Aktywizacji ZawodowejDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
78.Wojskowe Biuro Emerytalne
79.Centralny Ośrodek Analizy SkażeńSzef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
80.Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
81.Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
82.Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
83.Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola KaczkowskiegoSzef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
84.Wojskowy Instytut Medyczny
85.Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
86.Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
87.Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu WojskSzef Inspektoratu Wsparcia SZ
88.Wojsk. Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Sł. Żywnościowej
89.Stołeczny Zarząd Infrastruktury
90.12 Terenowy Oddział Lotniskowy
91.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie z podległymi WKU
Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych
92.Naczelna Prokuratura WojskowaMinister Obrony Narodowej
93.Wojskowa Prokuratura Okręgowa
94.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
95.Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
96.Wojskowy Sąd Okręgowy
97.Wojskowy Sąd Garnizonowy
98.Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
99.Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
100.Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
101.Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON

ZAŁĄCZNIK Nr  3

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH OS ŻW (ul. Ostroroga 35), Klonowa 1 oraz w AON - Rembertów

Lp.Nazwa jednostki /komórki/ organizacyjnejData, miejsce - godzinaData, miejsce - godzina
1.Sekretariat Ministra Obrony Narodowej21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0012.06.- AON

Rembertów

8.00 - 11.00
2.Departament Kadr21.05 KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0012.06.- AON

Rembertów

8.00 - 11.00
3.Departament Budżetowy21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0012.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
4.Departament Kontroli21.05 KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0012.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
5.Departament Prasowo-Informacyjny21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0012.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
6.Departament Prawny21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
7.Sekretariat Sekretarza Stanu21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
8.Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
9.Departament Spraw Socjalnych21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
10.Departament Wychowania i Promocji Obronności21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
11.Biuro Skarg i Wniosków21.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3012.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
12.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P117.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
13.Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P213.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3004.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
14.Zarząd Planowania Operacyjnego - P314.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3005.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
15.Zarząd Planowania Logistyki - P416.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3007.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
16.Zarząd Planowania Strategicznego - P520.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0013.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
17.Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P620.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0013.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
18.Zarząd Szkolenia - P710.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
19.Zarząd Planowania Rzeczowego - P820.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0013.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
20.Biuro Koordynacyjne20.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0013.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
21.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej20.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3013.06 AON Rembertów11.00 - 13.30
22.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury20.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3013.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
23.Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego20.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3013.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
24.Departament Strategii i Planowania Obronnego17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
25.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołn. zawod. planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
26.Sekretariat Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
27.Departament Infrastruktury17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
28.Departament Polityki Zbrojeniowej17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
29.Sekretariat Dyrektora Generalnego MON + Zespół Zarządzania Strategicznego17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
30.Wojskowy Instytut Wydawniczy17.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
31.Departament Administracyjny13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 -11.0004.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
32.Departament Informatyki i Telekomunikacji13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0004.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
33.Departament Ochrony Informacji Niejawnych13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3004.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
34.Biuro Audytu Wewnętrznego13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3004.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
35.Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3004.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
36.Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20.05.2013 r. - KG ŻW Ul. Ostroroga 35

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27.06.2013 r. – AON Rembertów w godz. 8.00- 13.30

37.Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr
38.Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
39.Wojskowy Instytut Medyczny
40.Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
41.Centralne Archiwum Wojskowe wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0005.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
42.Inspektorat Uzbrojenia14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0005.06 AON Rembertów8.00 - 11.00
43.Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0005.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
44.Wojskowe Centrum Metrologii14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0005.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
45.Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0005.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
46.Wojskowy Dozór Techniczny + Biuro WDT14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3005.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
47.Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3005.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
48.Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narod. Centrum Wspom. Operacji Powietrznych14.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3005.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
49.Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06 AON Rembertów8.00 - 11.00
50.Centrum Zarządzania Kryzysowego MON15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
51.Szefostwo Inżynierii Wojskowej15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
52.Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia15.05 KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
53.Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
54.Szefostwo Geografii Wojskowej15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
55.Biuro Ewidencji Osobowej WP15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3006.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
56.Zespół do Spraw Profesjonalizacji SZ RP15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3006.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
57.Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojsk15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3006.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
58.Wojskowe Centrum Geograficzne15.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3006.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
59.Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0007.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
60.Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego SZ RP16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0007.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
61.Zespół Takt. Syst. Transmisji Danych i NAVSTAR GPS16.05 KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0007.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
62.Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3007.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
63.Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3007.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
64.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3010.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
65.Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3010.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
66.Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3010.06.- AON Rembertów11.00 - 13.30
67.Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
68.Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
69.Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi16.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3011.06.- AON Rembertów8.00 - 11.00
70.Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
71.Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
72.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
73.Biuro Infrastruktury Specjalnej10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
74.Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
75.Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
76.Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3029.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
77.Wojskowe Biuro Emerytalne10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3029.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
78.Centralny Ośrodek Analizy Skażeń10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3029.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
79.Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie, Rejonowa WKL w Warszawie, RWKL-L w Warszawie10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3029.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
80.Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3029.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
81.Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0028.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
82.Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0028.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
83.Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0028.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
84.Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0028.05 AON Rembertów8.00 - 11.00
85.Wojsk. Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Sł. Żywnościowej09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
86.Stołeczny Zarząd Infrastruktury09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
87.Biuro Konwentu Dziekanów09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
88.12 Terenowy Oddział Lotniskowy08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0027.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
89.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0027.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
90.Naczelna Prokuratura Wojskowa08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0027.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
91.Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3027.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
92.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3027.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
93.Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
94.Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
95.Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie13.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

11.00 - 13.3028.05.- AON Rembertów11.00 - 13.30
96.Ordynariat Polowy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi08.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0027.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
97.Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi09.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0028.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
98.Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
99.Zespół ds. Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP10.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

8.00 - 11.0029.05.- AON Rembertów8.00 - 11.00
100.Sekretariat Sztabu Generalnego WP22.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

09.00 - 12.0014.06.- AON Rembertów09.00 - 12.00
101.Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON oraz Sztabu Generalnego WP22.05.- KG ŻW

Ul. Ostroroga 35

09.00 - 12.0014.06.- AON Rembertów09.00 - 12.00
102.Żołnierze zawodowi jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 realizujących zajęcia programowe z wychowania fizycznego w hali sportowej MON przy ul. Klonowej 16, 7.05.2013 r. - hala sportowa MON, ul. Klonowa 1

17, 18,19, 20, 21.06.2013 r. - hala sportowa MON, ul. Klonowa 1 w godz. 8.00 - 13.30

103.Żołnierze zawodowi jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2, które nie realizują zajęć programowych z wychowania fizycznego w hali sportowej MON przy ul. Klonowej 124, 25, 26, 27.06.2013 r. - AON Rembertów

w godz. 8.00 - 13.30

104.Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON oraz Sztabu Generalnego WP28.06.2013 r. - AON Rembertów

w godz. 8.00 - 13.00

105.Żołnierze, którzy z przyczyn służbowych lub z powodu zwolnienia lekarskiego nie przystąpili do sprawdzianu sprawności fizycznej w miesiącach maj-czerwiec23-27.09.- AON Rembertów8.00 - 13.3021-25.10. KGŻW Ul. Ostroroga 358.00 - 13.30
Uwaga: żołnierze zawodowi, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie będą mogli uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej w wyznaczonym terminie powyższego harmonogramu, odbywają sprawdzian w dogodnym dla siebie okresie, w ramach czasu pracy komisji w miejscu określonym w harmonogramie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRE MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI

L.p.Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowiJednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian
1.Inspektorat MON ds Bezpieczeństwa Lotów w PoznaniuWojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
2.Centrum Doktryn i Szkolenia w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
3.Wojskowa Prokuratura Okręgowa w PoznaniuWojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
4.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/batalion dowodzenia IWsp. SZ
7.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w KrakowieWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
8.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w LublinieWojska Lądowe/21 Brygada Strzelców Podh. Rzeszów
9.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w OlsztynieWojska Lądowe/22 WOG Olsztyn
10.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w PoznaniuWojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
11.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w SzczecinieWojska Lądowe/12 batalion dowodzenia Szczecin
12.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
14.Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.Wojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
15.Wojskowe Centrum MetrologiiSiły Powietrzne/31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań
16.1 Wojskowy Ośrodek Metrologii w GdyniMarynarka Wojenna/Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Gdynia
17.2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz
18.3 Wojskowy Ośrodek Metrologii w OleśnicyDowództwo Garnizonu Warszawa/10 pułk dowodzenia Wrocław
19.4 Wojskowy Ośrodek Metrologii w RadomiuSiły Powietrzne/42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom
20.Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych w KomorowieSzefostwo Geografii Wojskowej/22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie
21.1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe PoznańWojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
22.3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe RadomSiły Powietrzne/42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom
23.4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe GdańskMarynarka Wojenna/3 Flotylla Okrętów Gdynia
24.6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe Stalowa WolaSiły Powietrzne/42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom
25.7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe BydgoszczInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
26.20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe WrocławSiły Powietrzne/ 3 Brygada Radiotechniczna Wrocław
27.33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe GliwiceWojska Lądowe/5 pułk chemiczny Tarnowskie Góry
28.43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe ŚwidnikSiły Powietrzne/4 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Dęblin
29.74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe ŁódźInspektorat Wsparcia SZ/31 Oddział Gospodarczy - Łódź
30.79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe KrakówWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
31.Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w ŁodziInspektorat Wsparcia SZ/31 WOG w Zgierzu
32.Muzeum Marynarki Wojennej w GdyniMarynarka Wojenna/Oddział Zabezpieczenia DMW
33.Wojskowy Instytut ŁącznościCentrum Szkolenia Łączności i Informatyki
34.Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w GdyniMarynarka Wojenna/ KPW Gdynia
35.Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko - Lekarska w GdańskuMarynarka Wojenna/ KPW Gdynia
36.7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w GdańskuMarynarka Wojenna/ KPW Gdynia
37.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
38.10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
39.1 Wojskowy Szpital Polowy w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
40.Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
41.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w EłkuWojska Lądowe/15 Brygada Zmechanizowana - Giżycko
42.108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w EłkuWojska Lądowe/15 Brygada Zmechanizowana - Giżycko
43.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w KrakowieWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
44.5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w KrakowieWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
45.Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w KrakowieWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
46.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w LublinieWojska Lądowe/21 Brygada Strzelców Podh. Rzeszów
47.1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w LublinieWojska Lądowe/21 Brygada Strzelców Podh. Rzeszów
48.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w ŁodziInspektorat Wsparcia SZ/31 WOG w Zgierzu
49.Wojskowe Centrum Kształceni Medycznego w ŁodziInspektorat Wsparcia SZ/31 WOG w Zgierzu
50.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w SzczecinieWojska Lądowe/12 batalion dowodzenia - Szczecin
51.109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w SzczecinieWojska Lądowe/12 batalion dowodzenia - Szczecin
52.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
53.4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
54.Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
55.2 Wojskowy Szpital Polowy we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
56.Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w ŻaganiuWojska Lądowe/ 11 LDKPanc Żagań
56.Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w ModlinieWojska Lądowe/2 Pułk Saperów- Kazuń
58.Archiwum Wojskowe w ToruniuWojska Lądowe / Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
59.Archiwum Wojskowe w OleśnicyDGW / 10 pułk dowodzenia
60.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w BydgoszczyInspektorat Wsparcia SZ/ batalion dowodzenia IWsp. SZ
61.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska WL Wrocław
62.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w KrakowieWojska Lądowe/6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków
63.Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKUWojska Lądowe/Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  5

IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY

(komórka/jednostka organizacyjna, instytucja)

………………………………………………

(nazwa i numer)

do sprawdzianu sprawności fizycznej w roku 2013

Lp.StopieńNazwisko i imięPeselKolumna*Ocena lekarzaPowód nieobecności

/Nr r-kazu z dn./

ZdolnyNiezdolny
I grupa wiekowa
1.
2.
II grupa wiekowa
1.
2.
III grupa wiekowa
1.
2.
Stan ewidencyjny
Zwolnienia lekarskie
Podróże, urlopy i inne
Przyczyny inne niż określone w art. 50a ust. 3
Podlega kontroli
Stwierdzam brak przeciwwskazań do zaliczania sprawdzianuStwierdzam zgodność ze stanem ewidencyjnym
………………………………………………………………………………………………

(lekarz)

………………………………………………………………………………………………

(pieczęć, stopień wojskowy, imię i nazwisko)

* Kolumnę według której żołnierz zawodowy zalicza sprawdzian sprawności fizycznej, określa się na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, osoba odpowiedzialna za działalność ewidencyjno-kadrową jednostki wojskowej.