B.I.LP.2018.12.175

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.6.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , mając na względzie § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. 3  oraz § 7 i § 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. 4 , zarządzam, co następuje:

§  1.  Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej, w składzie:
1. Przewodniczący - Tadeusz Pasternak (DGLP)
2. Członek - Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu)
3. Członek - Adam Jamka (emerytowany pracownik RDLP w Radomiu).
§  2.  Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 30 listopada 2018 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po przebytym centralnym kursie podstawowym organizowanym w terminie 20-28 października 2018 r. i 18-30 listopada 2018 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na terenie RDLP w Radomiu na podstawie Decyzji nr 186 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 października 2018 r. w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (znak: GS.0210.4.2018).
§  3.  Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu określonego odrębnym zarządzeniem.
§  4.  Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi Generalnemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe; § 6 Statutu stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) określa program szkolenia kandydatów do Straży Leśnej.
4 Na podstawie § 7 i § 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w drodze odrębnego zarządzenia.