Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.211

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 5 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 5 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Maciej Żelazowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie;
2) Członkowie Komisji:
a) Ryszard Sarnowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
b) Józef Wąsik - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
c) Wojciech Mazur - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
d) Jan Rudowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
e) Wojciech Gorczyca - radca prawny,
f) Dariusz Śniegocki - radca prawny,
g) Magdalena Śniegula - radca prawny,
h) Sławomir Pilipiec - radca prawny.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Kielcach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu, Komisji Egzaminacyjnych nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.