Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.210

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. w składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Henryk Komisarski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu;
2) Członkowie Komisji:
a) Jerzy Bess - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
b) Przemysław Kurzawa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
c) Artur Mudrecki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
d) Aleksandra Wrzesińska-Nowacka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
e) 1 Grażyna Błociszewska-Jankowska - radca prawny,
f) Danuta Koszyk-Ciałowicz - radca prawny,
g) Danuta Kubica - radca prawny,
h) Kamil Walczak - radca prawny.
§  2. Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Olsztynie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Toruniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie, Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10, Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

1 § 1 pkt 2 lit. e) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.236) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2013 r.