Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2012.32

Akt indywidualny
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu

Na podstawie art. 29a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Siedzibą Komisji jest miasto Poznań.
§  3.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Maciej Rozpędowski - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - przewodniczący;
2)
Marek Górecki - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - członek;
3)
Ryszard Marchwicki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - członek;
4) 1
Elżbieta Sobolewska-Hajbert - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu - członek;
5)
Karol Kułakowski - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy - członek;
6) 2
Włodzimierz. Jaborski - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu - członek;
7)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.
1 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2013 r.
2 § 3 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 marca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2013 r.