Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.4.67

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie

Na podstawie art. 29a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie, zwaną dalej "Komisją".
2.
Siedzibą Komisji jest miasto Poznań.
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący: Maciej Rozpędowski - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
2)
członkowie:
a)
Adam Jewgraf - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
b)
Agnieszka Sołtyka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
c)
Ewa Giezek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
d)
Marek Zembaty - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich,
e)
Helena Alicja Jaśtak-Duda - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
f)
dr hab. Piotr Machnikowski - Uniwersytet Wrocławski.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.