Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.71

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Marcin Grabowski - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu,
b)
Agnieszka Marek - sędzia Sądu Rejonowego w Śremie,
c)
Katarzyna Nikodem - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Henryk Kuligowski - radca prawny,
b)
Grzegorz Lorych - radca prawny;
3)
prof. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4)
Roman Szymanowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Katarzynę Nikodem.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Agnieszkę Marek.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.