Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.140

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Andrzej Jagiełło - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
b)
Wojciech Merta - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach,
c)
Krzysztof Sajtyna - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Helena Górniak - radca prawny,
b)
Elżbieta Molenda - radca prawny;
3)
dr hab. Andrzej Grabowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
4)
Paweł Sokół - prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Wojciecha Mertę.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Andrzeja Jagiełłę.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.