Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Danuta Małysz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b)
Jerzy Rodzik - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
c)
Małgorzata Rokicka-Radoniewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
dr hab. Arkadiusz Bereza - radca prawny,
b)
dr hab. Grzegorz Smyk - radca prawny;
3)
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
4) 1
Piotr Komotajtis - prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Rodzika.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Danutę Małysz.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.179) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2016 r.