Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.108

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Ewa Dobrzyńska-Murawka - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,
b)
Janina Kosowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c)
Piotr Mądry - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie;
2)
przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych:
a)
Krzysztof Górecki - radca prawny,
b)
Bogusław Lewandowicz - radca prawny;
3)
dr hab. Przemysław Dąbrowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
4) 1
Anna Kolesińska-Soroka - prokurator Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ewę Dobrzyńską-Murawkę.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Piotra Mądrego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.193) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2016 r.