Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.54

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach w składzie:
1)
Daniel Stachura - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach w stanie spoczynku - przewodniczący;
2)
Andrzej Jagiełło - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - zastępca przewodniczącego;
3) 1
Wojciech Merta - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach - członek;
4)
Helena Górniak - radca prawny - członek;
5)
Wojciech Zręda - radca prawny - członek;
6)
dr hab. Andrzej Grabowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek;
7)
Andrzej Krawiecki - prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 105/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 61).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.13.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2011 r.