Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.84

Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Łukasz Kluska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
b)
Sylwester Marciniak - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c)
Agnieszka Stachniak-Rogalska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Sylwia Gregorczyk-Abram - adwokat,
b)
Tomasz Korczyński - adwokat;
3)
prof. dr hab. Elżbieta Karska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
4)
Michał Dziekański - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Sylwestra Marciniaka.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Łukasza Kluskę.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.