Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.69

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Dariusz Kliś - sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu,
b)
Beata Koźbiał - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
c)
Arkadiusz Rodziewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Anna Dubicka - adwokat,
b)
Małgorzata Magiera - adwokat;
3)
dr hab. Józef Koredczuk - Uniwersytet Wrocławski;
4)
Wiesław Dworczak - prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Arkadiusza Rodziewicza.
§  3. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Dariusza Klisia.
§  4. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.