Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Siedlcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Siedlcach

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Siedlcach, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Bogusław Dauter - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b)
Grażyna Jaszczuk - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,
c)
Mirosław Sokólski - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Stanisław Moczybrodzki - adwokat,
b)
Wojciech Troszkiewicz - adwokat;
3)
dr hab. Piotr Telusiewicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
4) 1
Radosław Romaniuk - prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mirosława Sokólskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Grażynę Jaszczuk.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2016 r.