Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Koszalinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Koszalinie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Koszalinie, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Marek Ciszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,
b)
Marta Sawicka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
c)
Maciej Żelazowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Maria Kapsa - adwokat,
b)
Elżbieta Nowak - adwokat;
3)
dr hab. Marek Andrzejewski - Uniwersytet Szczeciński;
4) 1
Ryszard Gąsiorowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Macieja Żelazowskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Marka Ciszewskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.180) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2016 r.