Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, 993 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku, w składzie:
1)
przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości:
a)
Bogusław Dobrowolski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
b)
Tomasz Kałużny - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku,
c)
dr Wojciech Stachurski - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
2)
przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej:
a)
Ewa Krasowska - adwokat,
b)
Kazimierz Skalimowski - adwokat;
3)
dr hab. Grzegorz Kryszeń - Uniwersytet w Białymstoku;
4) 1
Marek Czeszkiewicz - prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
§  2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bogusława Dobrowolskiego.
§  3.
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Wojciecha Stachurskiego.
§  4.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.194) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 2016 r.