Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.191

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:
1) Agata Zając - sędzia Sądu Apelacyjnego we Warszawie - przewodniczący;
2) Sylwester Marciniak - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - zastępca przewodniczącego;
3) Beata Najjar - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - członek;
4) Andrzej Orliński - adwokat - członek;
5) Stanisław Cybulski - adwokat - członek;
6) 1 dr hab. Andrzej Sakowicz - Uniwersytet w Białymstoku - członek;
7) Dariusz Korneluk - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.