Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.181

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, w składzie:
1) 1 Krzysztof Lewandowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - przewodniczący;
2) 2 Jolanta Szaniecka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - zastępca przewodniczącego;
3) Joanna Ciesielska-Borowiec - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - członek;
4) Ewa Habryn - adwokat - członek;
5) Marek Matyjaszczyk - adwokat - członek;
6) 3 dr hab. Paweł Wiliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek;
7) Marek Rote - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.246) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2013 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.2013.246) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2013 r.
3 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lipca 2014 r.