Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bielsku-Białej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.5.44

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bielsku-Białej w składzie:
1)
Wojciech Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - przewodniczący;
2)
Helena Kubaty - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - zastępca przewodniczącego;
3)
Jerzy Strzygocki - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - członek;
4)
Stanisław Perucki - adwokat - członek;
5)
Krzysztof Stec - adwokat - członek;
6)
dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek;
7)
Andrzej Jużków - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - członek.
§  2.
Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 81/09/DNAP z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 37 i Nr 9, poz. 83 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 87).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.