Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.7

Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 361 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Robert Zdych - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Tomasz Scheffler - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Jolanta Solarz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Joanna Zimoń-Frankiewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Iwona Biedroń - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Artur Górecki - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Ireneusz Dukiel - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Agnieszka Templin - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Iwonę Biedroń.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Tomasza Schefflera.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 730, 1673 i 2020.