Dz.Urz.MS.2018.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045) oraz w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego, który odbędzie się w 2018 r., w składzie:
1) Kazimierz Klugiewicz - sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej;
2) Anna Rakoczy - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierownik Działu Praktyk i Spraw Aplikantów, sekretarz komisji egzaminacyjnej;
3) Iwona Biedroń - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, specjalista z zakresu postępowania cywilnego z elementami procedury administracyjnej;
4) 1  Dariusz Czajkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, specjalista z zakresu postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa karnego wykonawczego;
5) Jacek Grela - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego;
6) 2  Jolanta Hawryszko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych dotyczących sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka;
7) Maciej Kruszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego;
8) Jolanta Pietrzak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
9) dr hab. Igor Zgoliński - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, specjalista z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego;
10) 3  dr Dariusz Kala - sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego.
§  2.  Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.281) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2018 r.
2 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.281) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2018 r.
3 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.281) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2018 r.