Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.4.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2005 r.

DECYZJA Nr 38
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 21 września 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego stosowania przez kandydata do pracy w służbie cywilnej wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Powołuję komisję egzaminacyjną do oceny umiejętności praktycznego stosowania przez kandydata do pracy w służbie cywilnej wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, zwaną dalej "komisją".
2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam pana Mieczysława Karczmarczyka - radcę-ministra.
3. Na członków komisji wyznaczam:
1) pana Stefana Skawinę - radcę-ministra;
2) pana Romana Kowalskiego - I radcę;
3) panią Agnieszkę Kwiatkowską - I sekretarza.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.