Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.38

Akt indywidualny
Wersja od: 8 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055; z 2003 r. Nr 50, poz. 424; Nr 84, poz. 774; Nr 124, poz. 1151; Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594; Nr 91, poz. 871; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych.
§  2.
W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1)
Beata Jarosz - Przewodnicząca Komisji,
2)
Dariusz Malesa - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3)
Beata Ciężkowska - Sekretarz Komisji,
4)
Maciej Bombol - Członek Komisji,
5)
Tomasz Drągowski - Członek Komisji,
6)
Robert Wąchała - Członek Komisji.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 3 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (Dz. Urz. KPWiG Nr 4, poz. 57; z 1999 r. Nr 6, poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 26).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.