Dz.Urz.WUG.2018.201 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres 4 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia, Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Piotr Birycki

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2) Jacek Gromada

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Dorota Hadryan

Specjalistyczny Urząd Górniczy;

4) Bolesław Kubit

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

5) Sylwia Liber

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

6) Joanna Łosińska-Wróblewska

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

7) Jerzy Nycz

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

8) Mirosław Pawlica

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9) Mirosław Perlitius

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

10) Jagoda Pospiech

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

11) Lucyna Skrobot

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

12) Jan Sroka

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017 r.