Dz.Urz.WUG.2018.161 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  Ustala się następujący skład Komisji:
1) Przewodniczący:

Zbigniew Rawicki

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

b) Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

3) Członkowie:
a) Piotr Bańka

Politechnika Śląska,

b) Roman Brudziński

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność",

c) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

d) Ryszard Chadera

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,

e) Tomasz Chiliński

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

f) Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

h) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

i) Artur Dyczko

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

j) Augustyn Holeksa

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

k) Krzysztof Łabądź

WZZ "Sierpień 80",

l) Tadeusz Malkiewicz

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju,

m) Leszek Modzelewski

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

n) Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

o) Stefan Spyra

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

p) Jerzy Starzyński

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

q) Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

r) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

s) Stanisław Trenczek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,

t) Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.;

4) Sekretarze:
a) Adam Błaszczyk

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Jerzy Migdał

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3.  Do zadań Komisji należą:
1) określenie mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego, zaistniałego w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju oraz przesłanek zaistnienia tego wstrząsu, którego skutkiem było tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy;
2) analiza zagrożenia metanowego, w kontekście tąpnięcia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniająca stosowane metody prognozowania oraz działalność profilaktyczną;
3) przygotowanie opinii w zakresie wpływu prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie zaistniałego zdarzenia oraz możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie;
4) ocena akcji ratowniczej;
5) sporządzenie sprawozdania, zawierającego w szczególności:
a) ogólne dane o zaistniałym zdarzeniu oraz o osobach poszkodowanych,
b) ogólną charakterystykę zakładu górniczego, w którym zaistniało zdarzenie,
c) dane o prowadzonych robotach w rejonie zaistniałego zdarzenia, z określeniem warunków techniczno-ruchowych oraz występujących zagrożeń naturalnych,
d) informacje o stosowanej profilaktyce zagrożeń występujących w rejonie zaistniałego zdarzenia,
e) przebieg i ocenę akcji ratowniczej,
f) ustalenie przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego,
g) wnioski Komisji, w tym propozycje zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
§  4.  Przewodniczący:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Komisji.
§  5. 
1.  W posiedzeniach Komisji uczestniczą osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
2.  Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane podpisywać listę obecności, przygotowaną na każde posiedzenie Komisji.
§  6. 
1.  Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania informacji o wiadomościach powziętych w czasie prac Komisji.
2.  Przewodniczący jest uprawniony nie dopuścić do udziału w pracach Komisji osoby, która naruszyła obowiązek, o którym mowa w ust. 1, a także wystąpić do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o odwołanie tej osoby ze składu Komisji.
§  7. 
1.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Komisji.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3.  Rozstrzygnięcia są odnotowywane w protokole z przebiegu posiedzenia Komisji.
§  8. 
1.  Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Komisji niezwłocznie po jego zakończeniu i przesyła go drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
2.  Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.
§  9.  Uprawnienia Przewodniczącego, określone w zarządzeniu, przysługują Zastępcy Przewodniczącego, wskazanemu przez Przewodniczącego, w przypadku niemożności wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego.
§  10.  Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący.
§  11.  Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 19 października 2018 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemne sprawozdanie.
§  12.  Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.