Powołanie Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2004.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2004 r.

DECYZJA Nr 3
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2219) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. Przewodniczącego Komisji mgr. inż. Włodzimierza Etryk - Bytom.
§  3.
Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. następujący skład Komisji:
1) Zastępcy

Przewodniczącego

- dr inż. Adam Krzyżowski

Kopalnia Węgla Kamiennego

"Bielszowice",

- prof. dr hab. inż.

Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza;

2) Sekretarz- mgr inż. Gotfryd Ochman

Główny Instytut Górnictwa;

3) Członkowie- mgr inż. Adam Barański

Kompania Węglowa S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Mirosław Chudek

Politechnika Śląska,

- mgr inż. Henryk Danisz

Chorzów,

- prof. dr hab. inż.

Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa,

- dr inż. Zygmunt Gerlach

Katowice,

- dr inż. Antoni Jakubow

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- dr inż. Andrzej Jaworski

Politechnika Śląska,

- dr hab. inż. Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

- prof. dr hab. inż.

Zdzisław Kłeczek

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- prof. dr hab. inż.

Władysław Konopko

Główny Instytut Górnictwa,

- mgr inż. Erwin Kozioł

Rybnik,

- mgr inż. Witold Parysiewicz

Katowice,

- dr hab. inż. Zenon Pilecki

Instytut Gospodarki

Surowcami Mineralnymi

i Energią Polskiej

Akademii Nauk,

- dr inż. Bogusław Syrek

Katowicki Holding Węglowy

S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza.

§  4.
1.
Do zadań Komisji należy:
1)
kompleksowa analiza stanu zagrożenia tąpaniami i wskazywanie kierunków działania w zakresie jego zwalczania;
2)
inspirowanie kierunków prac naukowo-badawczych w zakresie zwalczania tąpań oraz analiza i ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników tych prac;
3)
opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami;
4)
opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami;
5)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących prowadzenia eksploatacji w pokładach zagrożonych tąpaniami;
6)
analiza wybranych tąpnięć i opracowywanie na tej podstawie wniosków oraz zaleceń dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w rejonach, w których zaistniały te tąpnięcia;
7)
inicjowanie współpracy z zagranicą w zakresie problematyki zwalczania zagrożenia tąpaniami;
8)
inicjowanie stosowania nowych metod i środków w zakresie zwalczania zagrożenia tąpaniami na podstawie doświadczeń górnictwa krajowego i zagranicznego;
9)
analiza i opracowywanie innych zagadnień z zakresu zagrożenia tąpaniami.
2.
Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotyczą zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.
§  5.
1.
Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.
Obsługę prac Komisji sprawuje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
§  7.
W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja wydaje opinie.
§  8.
1.
Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję może wystąpić każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy działalność Komisji.
2.
Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiębiorców lub upoważnionych przez nich kierowników ruchu zakładów górniczych wymagają uprzedniego rozpatrzenia przez działające w zakładach zespoły opiniodawcze w sprawach rozpoznawania i zwalczania zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
§  9.
1.
Sprawy wchodzące w zakres działania Komisji rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
W posiedzeniach Komisji obowiązani są brać udział wszyscy powołani do składu Komisji.
3.
Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
4.
Na każde posiedzenie Komisji należy zaprosić stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  10.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.
Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji wraz z niezbędnymi materiałami powinny być przekazane członkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  11.
Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród członków Komisji lub osób spoza jej składu, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
§  12.
Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  13.
1.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2.
Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
3.
Zastrzeżenia do treści protokołu rozstrzygane są na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.
§  14.
Uprawnienia Przewodniczącego Komisji określone w decyzji przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w razie niemożności wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego Komisji.
§  15.
Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  16.
Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa w § 15, ustala Przewodniczący Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
§  17.
Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  18.
Traci moc decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 9).
§  19.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2004 r.