Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

Na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Przemysław Czapliński;
2) Mariusz Dąbrowski;
3) Magdalena Długosz;
4) Ryszard Kalinowski;
5) Sławomira Łozińska;
6) Katarzyna Markiewicz;
7) Maria Sarnik - Konieczna;
8) Joanna Sosnowska;
9) Aldona Zawadzka.
2. Kadencja członków Komisji trwa do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. W przypadku odwołania członka Komisji nowy członek Komisji jest powoływany na czas, jaki pozostał do upłynięcia kadencji, na którą został powołany jego poprzednik.
§  2. Do zadań Komisji należy:
1) 1 ocena wniosków o przyznanie stypendiów dla twórców, dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców z Funduszu Promocji Twórczości;
2) opiniowanie wysokości i warunków przyznania stypendiów dla twórców, dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców, a także proponowanie warunków realizacji przedsięwzięcia, na które zostanie przyznane stypendium lub dofinansowanie;
3) ustalenie listy wnioskodawców rekomendowanych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanemu dalej "Ministrem".
§  3. Komisja wykonuje zadania, o których mowa w § 2, na posiedzeniach plenarnych. Poza posiedzeniami Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez ich członków (tryb obiegowy), w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  4. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5.
1. Obsługę Komisji zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściwa w sprawach prowadzenia zadań związanych z przyznawaniem przez Ministra stypendiów dla twórców, dofinansowania na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomocy socjalnej dla twórców z Funduszu Promocji Twórczości.
2. Minister wyznacza Sekretarza Komisji spośród pracowników Ministerstwa.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości

§  1.
1. Posiedzenie plenarne Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
§  2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji członkowie wybierają spośród jej członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
§  3.
1. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Członków Komisji obowiązuje bezstronność wobec każdego z opiniowanych wniosków.
4. Członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu, w przypadku gdy pozostaje z wnioskodawcą w stosunku podległości służbowej, innym stosunku prawnym, który może mieć wypływ na wykonywanie jego praw i obowiązków, lub jest małżonkiem, krewnym lub inną osobą bliską dla wnioskodawcy.
5. Przepisy ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć Komisji podejmowanych w trybie obiegowym.
§  4.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca.
3. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
1) prowadzenie posiedzeń;
2) podawanie koncepcji i wniosków pod głosowanie;
3) akceptowanie protokołów z posiedzeń;
4) rozstrzyganie kwestii spornych.
4. Do obowiązków Sekretarza należy:
1) zawiadamianie o terminach posiedzeń i porządku obrad;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń i przedstawianie ich do akceptacji Przewodniczącemu;
3) organizowanie spraw proceduralnych (w tym przygotowanie materiałów na posiedzenia) oraz zapewnienie przepływu informacji między Komisją a Ministerstwem.
5. Sekretarz nie bierze udziału w głosowaniach.
§  5.
1. Członkowie Komisji otrzymują zaproszenia na posiedzenie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrad.
2. Członkowie Komisji otrzymują materiały na posiedzenie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrad.
3. Za skuteczne przekazanie zaproszeń i materiałów uznaje się również dostarczenie dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. O braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek Komisji powiadamia Sekretarza najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem.
5. 2 Członkowie Komisji w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji, otrzymują:
1) zwrot kosztów podróży, obliczony zgodnie z przepisami o należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
2) zapewnienie:
a) noclegu,
b) poczęstunku, w przypadku gdy posiedzenie Komisji trwa powyżej pięciu godzin.
6. 3 Koszty, o których mowa w ust. 5, pokrywane są z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister w dziale 921, rozdziale 92105, odpowiednio z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w przypadku refundacji kosztów podróży oraz z paragrafu 4300 - w przypadku pozostałych kosztów.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MKiDN.13.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2013 r.
2 Załącznik § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 5 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MKiDN.13.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2013 r.
3 Załącznik § 5 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 5 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.MKiDN.13.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2013 r.