Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.111

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2020 r. poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Jacek Banaś - Ministerstwo Edukacji i Nauki;
2)
Sekretarz Komisji - Anna Szczepańczyk - Ministerstwo Edukacji i Nauki;
3)
Członkowie:
a)
Damian Dziatkowiak - Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata,
b)
Dariusz Jóźwiak - Ministerstwo Edukacji i Nauki,
c)
Antonina Karpowicz-Zbińkowska - Ministerstwo Edukacji i Nauki,
d)
Bożena Koniorczyk - Ministerstwo Edukacji i Nauki,
e)
Wanda Sobiborowicz - Związek Nauczycielstwa Polskiego,
f)
Bogusław Fidelus - Kuratorium Oświaty w Warszawie,
g)
Henryk Ślusarski - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
§  3. 
Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli oraz organizację pracy Komisji.
§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli (Dz. Urz. MEN poz. 22).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).