Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2020.22

Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2020 r. poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Radosław Dąbrowski - Ministerstwo Edukacji Narodowej;
2)
Sekretarz Komisji - Anna Szczepańczyk - Ministerstwo Edukacji Narodowej;
3)
Członkowie:
a)
Damian Dziatkowiak - Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata,
b)
Monika Barwińska - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c)
Maria Budkus - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
d)
Bożena Koniorczyk - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
e)
Ewa Zalewska-Steć - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
f)
Maria Korbal - Związek Nauczycielstwa Polskiego,
g)
Bogusław Fidelus - Kuratorium Oświaty w Warszawie,
h)
Henryk Ślusarski - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
§  3. 
Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz organizację pracy Komisji.
§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli (Dz. Urz. MEN poz. 34).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).