Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2015.34

Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078), zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Radosław Dąbrowski - Ministerstwo Edukacji Narodowej;
2)
Sekretarz Komisji - Sylwia Kuhn - Ministerstwo Edukacji Narodowej;
3)
Członkowie:
a)
Damian Dziatkowiak - Wolny Związek Zawodowy Solidarność- Oświata;
b)
Monika Jabłońska - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c)
Danuta Maciejko - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
d)
Bożena Koniorczyk - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
e)
Ewa Zalewska-Steć - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
f)
Maria Korbal - Związek Nauczycielstwa Polskiego,
g)
Anna Kowalska - Kuratorium Oświaty w Warszawie,
h)
Henryk Ślusarski - Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
§  3.
Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz organizację pracy Komisji.
§  4.
Traci moc Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli (Dz. Urz. MEN poz. 18).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).