Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.23

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
1. 2 Komisja działa w składzie:
1) 3 Przewodniczący - Anna Paradowska-Naturska;
2) Zastępca Przewodniczącego - Hanka Matuszak;
3) 4 członkowie:
a) Anna Dakowska,
b) Barbara Dziewulska,
c) Piotr Karkosa,
d) Stanisław Korbel,
e) Ewa Królewska,
f) Ewa Mirecka,
g) Anna Santorek-Fronczykowska,
h) Andrzej Stolarczyk,
i) Krzysztof Szubski,
j) Barbara Wojciechowska.
2. Wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji pełni funkcję sekretarza.
§  3.
1. Komisja pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
§  4.
1. W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Komisji Przewodniczący wyznacza członków Komisji odpowiedzialnych za przygotowanie pisemnych opinii wraz z uzasadnieniem na temat wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, planowanych do rozpatrzenia ma tym posiedzeniu.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, członkowie Komisji przygotowują biorąc pod uwagę wytyczne ustalone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Poszczególni członkowie Komisji przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, na posiedzeniu Komisji.
4. Na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1, Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
§  5. Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Do protokołu załącza się opinie, o których mowa w § 4 ust. 1.
§  6. Przewodniczący przedstawia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę rekomendowanych przez Komisję wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, w celu ich przekazania właściwemu organowi.
§  7. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Traci moc zarządzenie Nr 18/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych dla pracowników uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW Nr 3, poz. 43).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 maja 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.13.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 maja 2013 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.MNiSW.2016.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 stycznia 2016 r.

4 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 sierpnia 2014 r.