Powołanie Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2023.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży", zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena projektów pilotażowych, o których mowa w Regulaminie naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży", stanowiącym załącznik do ogłoszenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o naborze na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży", z dnia 14 marca 2023 r., zwanym dalej "Regulaminem";
2)
wybór projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji w drodze rozstrzygnięcia;
3)
przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji, która po zatwierdzeniu przez Ministra zostanie opublikowana w Intranecie WORTALU Publicznych Służb Zatrudnienia i na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;
2)
Wiceprzewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy;
3)
pozostali członkowie Komisji:
a)
pięciu pracowników Departamentu Rynku Pracy,
b)
jeden pracownik Departamentu Funduszy,
c)
jeden pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.
2. 
W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni pracownicy Ministerstwa, zaproszeni przez Przewodniczącego do udziału w jej pracach.
3. 
Członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyznacza Przewodniczący w uzgodnieniu z dyrektorami właściwych departamentów.
4. 
Przewodniczący wyznacza Sekretarza spośród członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a.
§  4. 
1. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym Przewodniczącego i wyłączają się z całości prac Komisji. W miejsce osoby, która wyłączyła się z prac Komisji, Przewodniczący powołuje kolejnego pracownika z departamentu, w którym jest zatrudniony pracownik wyłączony z prac Komisji.
2. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych projektach pilotażowych w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, składają oświadczenie o zachowaniu bezstronności przy dokonywaniu analizy i oceny projektów pilotażowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5. 
1. 
Ocena każdego projektu pilotażowego jest dokonywana przez członków Komisji, obecnych na jej posiedzeniu, w formie karty oceny projektu stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia i zatwierdzana w trakcie posiedzeń Komisji, przy czym na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Komisji.
2. 
Karta oceny projektu pilotażowego jest opatrzona podpisem Przewodniczącego albo osoby zastępującej Przewodniczącego.
3. 
Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
4. 
Członkowie Komisji są informowani o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
5. 
Zatwierdzenie ocen projektów pilotażowych jest dokonywane w drodze głosowania, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby zastępującej Przewodniczącego.
6. 
Lista projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji jest sporządzana z uwzględnieniem największej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny projektów pilotażowych i jest zatwierdzana przez Przewodniczącego.
7. 
Z przebiegu posiedzeń Komisji Sekretarz sporządza protokół, który, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego, udostępnia pozostałym członkom Komisji.
8. 
Komisja przekazuje Ministrowi do zatwierdzenia listę projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowaną kwotą finansowania.
§  6. 
Obieg i akceptacja dokumentów, powstałych w ramach działań Komisji, są realizowane w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
§  7. 
1. 
Do obowiązków Przewodniczącego należy kierowanie pracami Komisji, w tym:
1)
wyznaczenie członków Komisji;
2)
wyznaczenie Sekretarza spośród członków Komisji;
3)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
4)
podejmowanie rozstrzygnięć w sytuacjach spornych;
5)
zatwierdzenie listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji;
6)
zatwierdzenie sporządzonych przez Sekretarza protokołów z posiedzeń Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego - pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  8. 
Do obowiązków Sekretarza należy:
1)
sporządzanie listy oceny projektu pilotażowego;
2)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3)
przygotowanie listy rankingowej projektów pilotażowych;
4)
zawiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji.
§  9. 
Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
§  10. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Rynku Pracy.
§  11. 
Komisja działa do dnia opublikowania listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji, zgodnie z § 2 pkt 3.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA OCENY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży"

grafika

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - rodzina, zabezpieczenie społeczne i praca na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).