Powołanie Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2021.49

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina", zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena projektów pilotażowych, o których mowa w Regulaminie naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina", stanowiącym załącznik do ogłoszenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina", z dnia 21 października 2021 r., zwanym dalej "Regulaminem";
2)
wybór projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji w drodze rozstrzygnięcia;
3)
przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji, która po zatwierdzeniu przez Ministra zostanie opublikowana w Intranecie WORTALU Publicznych Służb Zatrudnienia i na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa;
2)
Wiceprzewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa;
3)
pozostali członkowie Komisji:
a)
pięciu pracowników Departamentu Rynku Pracy,
b)
trzech pracowników Departamentu Funduszy,
c)
jeden pracownik Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej,
d)
jeden pracownik Departamentu Budżetu.
2. 
W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni pracownicy Ministerstwa, zaproszeni przez Przewodniczącego do udziału w jej pracach.
3. 
Członków Komisji wyznacza Przewodniczący w uzgodnieniu z dyrektorami właściwych departamentów i biura.
4. 
Przewodniczący wyznacza Sekretarza spośród członków Komisji będących pracownikami Departamentu Rynku Pracy.
§  4. 
1. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym Przewodniczącego i wyłączają się z całości prac Komisji. W miejsce osoby, która wyłączyła się z prac Komisji, Przewodniczący powołuje kolejnego pracownika z departamentu/biura, w którym jest zatrudniony pracownik wyłączony z prac Komisji.
2. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych projektach pilotażowych w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. 
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, składają oświadczenie o zachowaniu bezstronności przy dokonywaniu analizy i oceny projektów pilotażowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5. 
1. 
Ocena każdego projektu pilotażowego jest dokonywana w trakcie posiedzeń Komisji przez wszystkich członków Komisji biorących udział w posiedzeniu, przy czym w ramach posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Komisji.
2. 
Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
3. 
Członkowie Komisji są informowani o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
4. 
Ocena projektu pilotażowego jest dokonywana w drodze głosowania, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby zastępującej Przewodniczącego. W przypadku oceny merytorycznej i finansowej projektu pilotażowego, w której została przewidziana skala punktowa oceny, oblicza się średnią zsumowanych punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji biorących udział w posiedzeniu i zaokrągla się ją do liczby całkowitej. Karta oceny projektu pilotażowego podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego albo osobę zastępującą Przewodniczącego. Wzór karty oceny projektu pilotażowego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. 
Lista projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji jest sporządzana przy uwzględnieniu największej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny projektów pilotażowych i jest zatwierdzana przez Przewodniczącego.
6. 
Z przebiegu posiedzeń Komisji Sekretarz sporządza protokół, który, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego, udostępnia do zapoznania pozostałym członkom Komisji.
7. 
Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowaną kwotą finansowania.
§  6. 
Obieg i akceptacja dokumentów, powstałych w ramach działań Komisji, są realizowane w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
§  7. 
1. 
Do obowiązków Przewodniczącego należy kierowanie pracami Komisji, w tym:
1)
wyznaczenie członków Komisji;
2)
wyznaczenie Sekretarza spośród członków Komisji;
3)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
4)
podejmowanie rozstrzygnięć w sytuacjach spornych;
5)
zatwierdzenie ostatecznej listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji;
6)
zatwierdzenie sporządzonych przez Sekretarza protokołów z posiedzeń Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego - pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  8. 
Do obowiązków Sekretarza należy:
1)
wypełnianie karty oceny projektu pilotażowego;
2)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3)
przygotowanie listy rankingowej projektów pilotażowych;
4)
zawiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji.
§  9. 
Za pracę w Komisji członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
§  10. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Rynku Pracy.
§  11. 
Komisja działa do dnia upublicznienia listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.........................................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja,..................................................................................................................................................

.......................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................

(Imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności danych zawartych w opiniowanych projektach pilotażowych, złożonych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina".

/zaakceptowano elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

.........................................................

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja,..................................................................................................................................................

.......................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................

(Imię/imiona, nazwisko, stanowisko)

oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy dokonywaniu analizy i oceny projektów pilotażowych złożonych w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina", a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego i wyłączenia się z prac Komisji stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) o wyłączeniu pracownika.

/zaakceptowano elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA OCENY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą "Stabilna praca - silna rodzina" Oceny dokonuje Komisja do spraw oceny projektów pilotażowych, powołana zarządzeniem nr... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia... r. (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz...)

grafika