Powołanie Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiT.2021.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję do spraw oceny projektów pilotażowych w ramach naboru wniosków na projekty pilotażowe pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości", zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych wniosków, zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektów pilotażowych pod nazwą "Nowe spojrzenie - nowe możliwości", zwanym dalej "Regulaminem";
2)
przedłożenie Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej wniosków rekomendowanych przez Komisję do realizacji, a także kwotę finansowania.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą członkowie w liczbie co najmniej 12, w tym:
1)
przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy;
2)
wiceprzewodniczący- Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy;
4)
sześciu pracowników Departamentu Rynku Pracy;
5)
czterech pracowników Departamentu Funduszy;
6)
inni pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zaproszeni przez przewodniczącego do udziału w pracach Komisji.
2. 
Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
3. 
Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego. Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu konfliktu interesów przewodniczący wyłącza członka z prac Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. 
Członkowie Komisji składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych wnioskach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji i podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. 
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji niepodlegających wyłączeniu z prac Komisji zgodnie z § 3 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego albo osoby go zastępującej.
3. 
Członkowie Komisji oceniający złożone wnioski wypełniają kartę oceny wniosku w części B dotyczącej oceny merytorycznej. Karta oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. 
Komisja może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego głosowania (tryb obiegowy).
5. 
W przypadku, gdy członkowie Komisji dokonają rozbieżnej oceny merytorycznej wniosku, ostateczną decyzję o rekomendacji finasowania wniosku podejmuje przewodniczący.
6. 
Ostateczną listę rekomendowanych do finansowania wniosków, która zostanie zamieszczona w Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia i stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zatwierdza Minister.
§  5. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi listy członków Komisji;
2)
odebranie oświadczeń o bezstronności oraz zachowaniu poufności od członków Komisji;
3)
kierowanie pracami Komisji;
4)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
5)
podejmowanie decyzji w przypadkach spornych, w tym decyzji o ostatecznej liście wniosków, które zostaną przedstawione Ministrowi;
6)
akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pisemnie upoważniony przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  6. 
Do obowiązków sekretarza należy:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2)
sprawdzenie poprawności wypełnienia kart oceny wniosku pod względem formalnym;
3)
prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących prac Komisji;
4)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
5)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
§  7. 
Za pracę w Komisji Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
§  8. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Funduszy.
§  9. 
Komisja działa do dnia ogłoszenia na Intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia i stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, listy rekomendowanych do finansowania projektów pilotażowych.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

 .....................................

 (miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja, ................................................................................................................................................

............................................................................................................. (imię/imiona, nazwisko,

stanowisko) oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania bezstronności przy opiniowaniu wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe "Nowe spojrzenie - nowe możliwości", a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego i wyłączenia się z prac Komisji stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) o wyłączeniu pracownika.

 ........................................

 (czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

 .....................................

 (miejscowość, data)

Oświadczenie

Ja, ................................................................................................................................................

............................................................................................................. (imię/imiona, nazwisko,

stanowisko) oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności danych zawartych w opiniowanych wnioskach złożonych w ramach ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe "Nowe spojrzenie - nowe możliwości".

 ........................................

 (czytelny podpis)

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej -praca na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).