Powołanie Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.3.10

Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2002 r.

DECYZJA Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) postanawia się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Komisję do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Przewodniczący- prof. dr hab. inż.

Jan Palarski

Politechnika Śląska;

2) Zastępca

Przewodniczącego

- prof. dr hab. inż.

Maciej Mazurkiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza;

3) Sekretarz- dr inż. Krzysztof Łukowicz

Główny Instytut Górnictwa;

4) członkowie- mgr inż. Henryk Brol

Chorzów,

- mgr inż. Henryk Cieszkowski

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Zakład Hydrotechniczny,

- mgr inż. Maciej Czernicki

Państwowa Agencja

Restrukturyzacji

Górnictwa Węgla

Kamiennego S.A.,

- mgr inż. Tomasz Jaskólski

Polskie Górnictwo

Naftowe i Gazownictwo S.A.,

- dr inż. Eugeniusz Krause

Kopalnia Doświadczalna

"Barbara" Głównego

Instytutu Górnictwa,

- dr inż. Jerzy Krywult

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Budownictwa Górniczego

"Budokop",

- mgr inż. Tadeusz Napieracz

"Ekochem" S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Franciszek Plewa

Politechnika Śląska,

- prof. dr hab. inż.

Czesława Rosik-Dulewska

Instytut Podstaw

Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk,

- dr inż. Henryk Stabla

Polska Technika

Górnicza S.A.,

- prof. dr hab. inż.

Jadwiga Szczepańska

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- mgr inż. Tadeusz Szeląg

KGHM Polska Miedź S.A.,

- dr hab. inż. Jan Szlązak

Południowy Koncern

Energetyczny,

- prof. dr hab. inż.

Tadeusz Majcherczyk.

§  2.
1.
Do zadań Komisji należy:
1)
opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych w aspekcie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz w zakresie zabezpieczenia pozostawionych zasobów złoża kopaliny i rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą;
2)
ocena prawidłowości stosowania rozwiązań technicznych w zakresie likwidacji wyrobisk górniczych i obiektów powierzchniowych;
3)
opiniowanie projektów przemysłowego i nieprzemysłowego wykorzystywania odpadów;
4)
opiniowanie wniosków dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5)
wskazywanie kierunków i inicjowanie prac naukowo-badawczych oraz projektowych dla potrzeb związanych z likwidacją i łączeniem zakładów górniczych;
6)
opiniowanie projektów przepisów prawnych, regulujących postępowanie oraz zasady i sposoby likwidacji zakładów górniczych lub ich części.
2.
Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich zakładów górniczych.
§  3.
1.
Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  4.
Obsługę prac Komisji sprawuje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
§  5.
W zakresie, o którym mowa w § 2, Komisja wydaje opinie.
§  6.
1.
Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję może wystąpić każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy działalność Komisji.
2.
Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiębiorców lub upoważnionych przez nich kierowników ruchu zakładów górniczych wymagają uprzedniego rozpatrzenia przez działające w zakładach zespoły opiniodawcze w sprawach objętych zakresem działania Komisji.
§  7.
1.
Sprawy wchodzące w zakres działania Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
W posiedzeniach Komisji są obowiązani brać udział wszyscy powołani do składu Komisji.
3.
Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
4.
Na każde posiedzenie Komisji należy zaprosić stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  8.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.
Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji wraz z niezbędnymi materiałami powinny być przekazane członkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  9.
Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród członków Komisji lub osób spoza jej składu, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
§  10.
Opinie, o których mowa w § 5, Komisja wydaje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  11.
1.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2.
Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
3.
Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.
§  12.
Uprawnienia Przewodniczącego Komisji określone w decyzji przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w razie niemożności wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego Komisji.
§  13.
Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  14.
Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa w § 13, ustala Przewodniczący Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
§  15.
Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  16.
Kadencja Komisji trwa do dnia 31 grudnia 2003 r.
§  17.
Traci moc decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.
§  18.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2002 r.
1 Z dniem 24 maja 2002 r. powołuje się prof. dr. hab. inż. Tadeusza Majcherczyka w skład Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, zgodnie z § 1 decyzji nr 18 z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz.Urz.WUG.02.3.18).