Dz.Urz.MŚ.2018.66

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Małgorzaty Chmielarczyk (specjalność - wychowawca internatu) ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1) Zbigniew Kłosowski - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Ministra Środowiska;
2) Przemysław Jarosik - dyrektor Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie;
3) Joanna Ewa Śliżewska - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, przedmiotów zawodowych, pedagog szkolny, nauczyciel technikum;
4) Marlena Zaborniak - ekspert w zakresie pedagogiki, kształcenia integracyjnego i rewalidacji, nauczyciel technikum;
5) Sylwia Anna Łukasik-Gębska - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, terapii pedagogicznej, nauczyciel technikum.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).