Powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy jakości... - OpenLEX

Powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy jakości usługi dostępu do internetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy jakości usługi dostępu do internetu

Na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 1 i 5aa ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "UKE", powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy jakości usługi dostępu do internetu, zwaną dalej "Komisją".
2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Dominik Kołtunowicz;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji - Radosław Rosiak;
3)
członkowie Komisji:
a)
Jacek Knaup,
b)
Łukasz Kowalczyk,
c)
Artur Księżopolski,
d)
Agnieszka Pomierna-Andrychowska.
3. 
Niezwłocznie po sporządzeniu listy ofert, o której mowa w § 3 ust. 1, członkowie Komisji składają Prezesowi UKE pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
4. 
Jeżeli członek Komisji nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 albo po jego złożeniu zostały stwierdzone okoliczności wyłączające członkostwo danej osoby w Komisji, w składzie Komisji dokonuje się odpowiedniej zmiany tak, aby liczba członków Komisji nie była mniejsza niż sześć.
§  2. 
1. 
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
2. 
Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego.
3. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
4. 
W posiedzeniu Komisji można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. 
Komisja może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§  3. 
1. 
Komisja otwiera oferty i sporządza listę ofert złożonych w terminie.
2. 
Warunki formalne, jakim powinna odpowiadać oferta, forma i terminy jej składania oraz kryteria oceny ofert określa dokumentacja konkursowa na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu, zwana dalej "Dokumentacją konkursową".
3. 
Dokumentacja konkursowa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UKE w dniu 8 czerwca 2020 r.
4. 
Oferty złożone po terminie odsyła się bez otwierania.
§  4. 
1. 
Komisja dokonuje badania i oceny ofert w dwóch etapach.
2. 
W etapie pierwszym Komisja bada czy oferta odpowiada warunkom formalnym określonym w Dokumentacji konkursowej.
3. 
Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu drugiego jest spełnienie przez nią warunków formalnych.
4. 
W etapie drugim Komisja dokonuje oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny oferty określonymi w Dokumentacji konkursowej.
5. 
Dokonując oceny oferty Komisja odrębnie ocenia spełnianie poszczególnych kryteriów oceny oferty.
6. 
Ocenę oferty stanowi suma cząstkowych ocen przyznanych danej ofercie zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceny oferty.
§  5. 
1. 
Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1)
oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów badania i oceny ofert;
2)
imiona i nazwiska członków Komisji wraz ze wskazaniem czynności, w których brali udział;
3)
liczbę złożonych ofert;
4)
liczbę ofert złożonych po terminie;
5)
liczbę ofert zbadanych w pierwszym etapie;
6)
liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w drugim etapie;
7)
uszeregowanie ofert według ich łącznych ocen ze wskazaniem ocen cząstkowych albo informację o braku ofert spełniających warunki formalne;
8)
uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania konkursowego;
9)
podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wyjaśnienie przyczyny braku podpisu.
2. 
Do protokołu dołącza się listę ofert, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. 
Protokół może zostać sporządzony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
4. 
Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE w celu zatwierdzenia protokół, o którym mowa w ust. 1 wraz z całą dokumentacją związaną z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
§  6. 
Komisja działa do dnia zatwierdzenia przez Prezesa UKE protokołu z przebiegu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego przez Prezesa UKE mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.
§  7. 
Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Departament Kontroli.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

 Miasto, dnia ..............................

Oświadczenie

Na podstawie § 1 ust. 3 zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyboru podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mechanizmu monitorowania usługi dostępu do sieci Internet, zwanego dalej "Zarządzeniem", oświadczam, że:

1)
nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście ofert, o której mowa w § 3 ust. 1 Zarządzenia;
2)
przed upływem roku od daty ogłoszenia o postępowaniu nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście ofert, o której mowa w § 3 ust. 1 Zarządzenia;
3)
nie pozostawałem z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście ofert, o której mowa § 3 w ust. 1 Zarządzenia, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

 ...........................................

 podpis