Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w Ministerstwie Skarbu Państwa za rok 2013.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2014.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w Ministerstwie Skarbu Państwa za rok 2013

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W Ministerstwie Skarbu Państwa powołuje się komisję do przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej za rok 2013, zwaną dalej "Komisją".
2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Paweł Sikorski - przewodniczący Komisji;
2)
Iwona Malinowska - członek Komisji.
§  2.
W ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Komisja dokona:
1)
sprawdzenia:
a)
zgodności stanu faktycznego dokumentów niejawnych ze stanami ewidencyjnymi ujętymi w dziennikach ewidencyjnych prowadzonych w kancelarii tajnej,
b)
prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi,
c)
prawidłowości przechowywania dokumentów niejawnych,
d)
możliwości zniszczenia zbędnych dokumentów niejawnych,
e)
prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi o klauzuli "zastrzeżone" w komórkach organizacyjnych Ministerstwa na podstawie przesłanych protokołów z przeprowadzonych kontroli rocznych tych dokumentów w komórkach organizacyjnych;
2)
przeglądu wszystkich dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w celu zmiany lub zniesienia z nich klauzul tajności.
§  3.
Komisja przeprowadzi kontrolę w terminie od dnia 22 kwietnia 2014 r. do dnia 30 maja 2014 r.
§  4.
Z wyników przeprowadzonej kontroli Komisja sporządzi protokół i przedłoży go do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa.
§  5.
Z dniem zatwierdzenia protokołu z kontroli przez Ministra Skarbu Państwa, Komisja ulega rozwiązaniu.
§  6.
Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Komisji.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).