Powołanie Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.4.26

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2002 r.

DECYZJA Nr 38
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 listopada 2002 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Przewodniczący- dr inż. Sławomir Brodziński

Dyrektor Generalny

Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępca

Przewodniczącego

- mgr Piotr Bednorz

Dyrektor Biura Administracyjno-

Budżetowego Wyższego

Urzędu Górniczego;

3) członkowie- mgr Ewa Bałchanowska

Główna Księgowa

Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr inż. Antoni Ficek

Główny Specjalista

w Departamencie Ochrony

Środowiska i Gospodarki Złożem

Wyższego Urzędu Górniczego,

- mgr Wacława Jagielska

Radca Prawny w Departamencie

Prawnym i Integracji

Europejskiej Wyższego

Urzędu Górniczego,

- mgr Piotr Szewczyk

Naczelnik Wydziału

Administracyjno-Gospodarczego

i Transportu w Biurze

Administracyjno-Budżetowym

Wyższego Urzędu Górniczego;

4) Sekretarz- mgr inż. Andrzej Lisoń

Starszy Inspektor w Biurze

Administracyjno-Budżetowym

Wyższego Urzędu Górniczego.

§  2.
Do zadań Komisji należy dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, a w szczególności w zakresie:
1)
zgodności udzielanych zamówień z zasadami i trybami postępowań określonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661);
2)
ustalania i dokonywania wyboru trybu postępowania dla każdego zamówienia publicznego;
3)
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargowym;
4)
dokonywania oceny przedstawionych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
§  3.
Szczegółowe zadania Komisji, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  4.
Traci moc decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.