Dz.Urz.MEN.2018.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących w ramach naboru ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących, złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2018 r., zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - Pan Maciej Lasota, jako przewodniczący Komisji;
2) przedstawiciele ministrów właściwych dla następujących działów administracji rządowej, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:
a) kultura fizyczna - Pan Marcin Brachfogel, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pan Adam Wiśniewski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) rolnictwo - Pani Monika Piotrowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
d) rozwój wsi - Pani Agnieszka Skrętowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
e) rynki rolne - Pan Robert Jakubik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
f) sprawiedliwość - Pan Bolesław Cieślik, Ministerstwo Sprawiedliwości,
g) sprawy wewnętrzne - Pan Ireneusz Kawałek, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3) przedstawiciele Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
a) Pan Horacy Dębowski, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
b) Pan Wojciech Januszko, Krajowa Izba Gospodarcza,
c) Pani Małgorzata Legiędź-Gałuszka, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
2.  W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji przedstawiciela ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawiciela ministra właściwego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub przedstawiciela Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może go zastępować inna osoba pisemnie upoważniona przez właściwy organ.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).