Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz w związku z Uchwałą nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, zarządza się co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komisję, zwaną dalej "Komisją" do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, zwanego dalej również "Programem".
2.  Komisja jest organem pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju.
3.  W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju członek kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
2) Członkowie Komisji:
a) przedstawiciel Ministra Infrastruktury
b) przedstawiciel Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- wyznaczeni przez organ, który reprezentują.

4.  Każdy Członek Komisji posiada swojego Stałego Zastępcę wyznaczonego przez dany organ. Przewodniczący Komisji posiada dwóch Stałych Zastępców. Pierwszym i drugim Stałym Zastępcą Przewodniczącego Komisji jest wyznaczony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju przedstawiciel Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu.
5.  Przewodniczący Komisji może wskazać Ekspertów, którzy będą wspomagać Komisję w procesie oceny wniosków. Wskazani Eksperci nie wchodzą w skład Komisji.
6.  Przewodniczący Komisji może w ramach oceny zgłoszonych wniosków o dofinansowanie występować o opinię do Wojewodów oraz Dyrektorów Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
§  2.  Do zadań Komisji należy:
1) dokonywanie weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów w zakresie zgodności z zasadami wynikającymi z tego Programu,
2) przedkładanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju rekomendacji co do zadań w odniesieniu do których minister wydaje opinię w trybie artykułu 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307).
3) wspomaganie Ministra Inwestycji i Rozwoju w realizacji Programu poprzez opracowywanie dokumentów wykonawczych Programu w zakresie:
a) kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie;
b) szczegółowych parametrów do oceny spełnienia kryteriów Programu oraz instrukcje oceny wniosków;
c) kart oceny wniosku;
d) rekomendacji co do zadań złożonych we wnioskach;
e) innych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Komisję i wdrażania Programu.
§  3. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Komisji należy, w szczególności:
1) koordynacja realizacji zadań Komisji i zapewnienie właściwej organizacji jej pracy;
2) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
3) wyznaczanie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Komisji;
4) zapraszanie do udziału w pracach Komisji ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli innych instytucji;
5) zlecanie ekspertom wykonanie dodatkowych analiz i ekspertyz na potrzeby weryfikacji wniosków;
6) występowanie o opinię do Wojewodów oraz Dyrektorów Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
7) zapraszanie na posiedzenia Komisji przedstawiciela Wnioskodawcy;
8) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
9) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Komisji;
10) wzywanie wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub złożenia wyjaśnień;
11) przedstawianie ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego rekomendacji na temat wstrzymania naboru wniosków lub zakończenia naboru wniosków.
2.  Zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji do udziału w pracach Komisji eksperci zewnętrzni, przedstawiciele innych instytucji lub przedstawiciele Wnioskodawcy - nie wchodzą w skład Komisji.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Stały Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§  4.  Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin Działania Komisji, przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komisji. Zmiana regulaminu na późniejszym etapie nie wymaga zmiany niniejszego Zarządzenia.
§  5.  Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§  6.  Obsługę techniczną i organizacyjną prac Komisji zapewnia Sekretariat Programu funkcjonujący w ramach Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).