Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2018.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz.U. Nr 230, poz. 1512) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) Katarzyna Lewandowska - przedstawiciel Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
2) Mikołaj Moskal - przedstawiciel Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
3) dr hab. Arkadiusz Adamczyk - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;
4) dr Radosław Dziuba - Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;
5) dr Konrad Hennig - przedstawiciel rady naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;
6) dr hab. Zbigniew Matyjas - przedstawiciel rady naukowej Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
7) prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska - ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników działalności badawczo-rozwojowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
2.  Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Katarzynę Lewandowską.
§  3. 
1.  Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
2.  Komisja opracuje i przedstawi Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii ocenę, o której mowa w ust. 1, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.
§  4. 
1.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie obradom;
2) ustalenie projektu porządku obrad;
3) wyznaczanie zadań członkom Komisji;
4) w razie potrzeby informowanie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o bieżącej działalności Komisji.
§  5. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi i Ministerstwa Przedsiębiorczości Technologii.
2.  Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Komisji.
3.  Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komisji osoby niebędące członkami Komisji w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3.
4.  Komisja może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5.  Rozstrzygnięcia zapadają większością głosów przy głosie decydującym przewodniczącego w przypadku równej ilości głosów.
6.  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
§  6.  Członkom Komisji oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
§  7.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii oceny, o której mowa w § 3.
§  8.  Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).