Powołanie Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej -... - OpenLEX

Powołanie Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.13.81

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2008 r.

DECYZJA Nr 44
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1, art. 77 i art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)), art. 107 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) oraz § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1. 1
1.
Powołuje się Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie, w następującym składzie:
1)
Przewodniczący:

mgr inż. Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy;

2)
Zastępcy Przewodniczącego:

- mgr inż. Zdzisław Kulczycki

Wyższy Urząd Górniczy,

- mgr inż. Wojciech Magiera

Wyższy Urząd Górniczy;

3)
Członkowie:

- dr inż. Przemysław Bukowski

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

- dr hab. inż. Piotr Czaja

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

- doc. dr hab. inż. Jan Drzewiecki

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

- mgr inż. Jerzy Głód

KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu,

- doc. dr hab. inż. Marian Kawulok

Instytut Techniki Budowlanej

Oddział w Gliwicach,

- mgr inż. Jerzy Kolasa

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,

- mgr inż. Krystyna Kostelecka

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Knurów,

- dr hab. inż. Andrzej Kowalski

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

- dr inż. Krzysztof Łukowicz

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

- mgr inż. Małgorzata Mazur

Wojewódzki Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w Katowicach,

- prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

- mgr Władysław Trzop

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,

- prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

- dr inż. Adam Zygmunt

Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych

Urządzeń Energomechanicznych,

- prof. dr. hab. inż. Jerzy Kwiatek

Główny Instytut Górnictwa,

- mgr. inż. Jan Syty

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu,

- mgr. inż. Marek Uszko

Kompania Węglowa S.A.;

4)
Sekretarz:

mgr inż. Tomasz Szostek

Wyższy Urząd Górniczy.

2.
Przewodniczący Komisji może, w razie potrzeby, zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby.
§  2.
Zadaniem Komisji jest:
1)
ustalenie zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2)
dokonanie analizy przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V;
3)
dokonanie analizy przyczyn i okoliczności zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie szybu, o którym mowa w pkt 2;
4)
przedstawienie wniosków wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 i 3, oraz propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości;
5)
dokonanie analizy przebiegu akcji ratowniczej.
§  3.
Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 31 marca 2009 r., przedstawiając pisemne wnioski.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958.

1 Z dniem 11 września 2008 r. odwołuje się prof. dr. hab. inż. Stanisława Piechotę - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ze składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie, zgodnie z § 1 decyzji nr 46 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie. (Dz.Urz.WUG.08.14.92) oraz powołuje się prof. dr. hab. inż. Jerzego Kwiatka - Główny Instytut Górnictwa, mgr. inż. Jana Sytego - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu oraz mgr. inż. Marka Uszko - Kompania Węglowa S.A., zgodnie z § 2 powołanej decyzji.