Powołanie Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 27 lipca 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" w Rudzie Śląskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 27 lipca 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" w Rudzie Śląskiej

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 27 lipca 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój" w Rudzie Śląskiej, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

1) Przewodniczący - dr inż. Piotr Litwa

Wiceprezes

Wyższego Urzędu Górniczego

w Katowicach;

2) Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Wojciech Magiera

Dyrektor

Departamentu Górnictwa

Wyższego Urzędu Górniczego

w Katowicach;

3) Członkowie - Adam Domagała

Zakładowy Społeczny

Inspektor Pracy w Kopalni

Węgla Kamiennego "Pokój",

- mgr inż. Włodzimierz Etryk

Bytom,

- mgr inż. Franciszek Grzegorczyk

Dyrektor Okręgowego Urzędu

Górniczego w Gliwicach,

- doc. dr hab. inż. Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach,

- prof. dr hab. inż.

Zdzisław Kłeczek

Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie,

- dr inż. Adam Krzyżowski

Kompania Węglowa S.A.

Oddział Kopalnia Węgla

Kamiennego "Bielszowice"

w Rudzie Śląskiej,

- mgr inż. Marek Majcher

Wiceprezes Zarządu

Kompanii Węglowej S.A.

w Katowicach,

- dr inż. Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach,

- mgr inż. Stanisław Parol

Centralna Stacja Ratownictwa

Górniczego S.A. w Bytomiu,

- mgr inż. Zbigniew Ryfka

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Katowicach,

- dr inż. Bogusław Syrek

Katowicki Holding

Węglowy S.A. w Katowicach,

- prof. dr hab. inż.

Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie;

4) Sekretarz - mgr inż. Eugeniusz Rożek

Wyższy Urząd Górniczy

w Katowicach.

2.
Przewodniczący Komisji zaprosi do udziału w pracach Komisji przedstawicieli związków zawodowych.
3.
Przewodniczący Komisji może, w razie potrzeby, zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby.
§  2.
Zadaniem Komisji jest:
1)
dokonanie analizy przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, na podstawie ustaleń dokonanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;
2)
przeprowadzenie oceny przebiegu akcji ratowniczej;
3)
przedstawienie wniosków wynikających z analizy i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w zakładach górniczych.
§  3.
Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 30 września 2006 r., przedstawiając pisemne wnioski.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.