Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. interdyscyplinarny Zespół do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 1 W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący: - Adam Mazurkiewicz

Członkowie: - Edward Chlebus

- Henryk Dybiec

- Barbara Grzybowska-Świerkosz

- Bogdan Idzikowski

- Mieczysław Jurczyk

- Jacek Kossut

- Tadeusz Kulik

- Małgorzata Lewandowska

- Witold Łojkowski

- Urszula Narkiewicz

- Wojciech Nawrocik

- Tomasz Szoplik

- Ludomir Ślusarski

Sekretarz: - Maciej Kiełmiński

§  3. Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie Ministrowi Edukacji i Nauki propozycji dotyczących:
1) strategii wzmocnienia sfery polskich badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nanonauk oraz nanotechnologii;
2) udziału Polski w 7 Programie Ramowym w zakresie nanonauk i nanotechnologii.
§  4.
1. Zespół działa na posiedzeniach podejmując rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
3. Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się treść dyskusji i ustaleń powziętych przez Zespół.
§  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22).
§  7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz.Urz.MEiN.06.1.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 lutego 2006 r.