Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Powołuje się na okres od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Interdyscyplinarny Zespół do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą, zwany dalej "Zespołem.
§  2. 3 W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Hanna Mamzer;
2) członkowie:
a) Robert Bogdanowicz,
b) Małgorzata Kokocińska,
c) Ryszard Krzyminiewski,
d) Włodzimierz Kucharczyk,
e) Karolina Kurtz-Orecka,
f) Dagmara Mirowska-Guzel,
g) Jolanta Skangiel-Kramska,
h) Tomasz Sobierajski,
i) Krzysztof Walczak,
j) Hanna Wiśniewska-Weinert.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych oraz na zadania związane z kontynuacją finansowania punktów kontaktowych;
2) ocena raportów rocznych i końcowych dotyczących działań i zadań, o których mowa w pkt 1;
3) opiniowanie wniosków o zmianę warunków określonych w umowach o realizację działań i zadań, o których mowa w pkt 1;
4) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na udział w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy";
5) ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji udziału w przedsięwzięciu, o którym mowa w pkt 4;
6) opiniowanie wniosków o zmianę warunków określonych w umowach o finansowanie udziału w przedsięwzięciu, o którym mowa w pkt 4.
7) 4 ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania określone w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej;
8) 5 ocena raportów z realizacji zadań finansowanych w ramach programu, o którym mowa w pkt 7.
9) 6 ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania określone w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programie wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC;
10) 7 ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań finansowanych w ramach programu, o którym mowa w pkt 9;
11) 8 opiniowanie wniosków o zmianę warunków określonych w umowach o finansowanie udziału w programie, o którym mowa w pkt 9;
12) 9 ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na zadania określone w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT".
§  4.
1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) ustala projekt porządku obrad;
3) może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu w celu uzyskania informacji niezbędnych do wyrażenia opinii w danej sprawie;
4) prowadzi posiedzenia Zespołu zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia członkowie Zespołu powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu wraz ze wskazaniem zakresu informacji do przedstawienia członkom Zespołu osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powinny otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić terminy, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć innego członka Zespołu do prowadzenia posiedzenia Zespołu w jego zastępstwie.
§  5.
1. Przewodniczący Zespołu wyznacza dwóch członków Zespołu odpowiedzialnych za dokonanie analizy sprawy i przedstawienie Zespołowi propozycji oceny lub opinii, o których mowa w § 3.
2. Na podstawie propozycji ocen lub opinii przedstawionych przez wyznaczonych członków Zespołu, Zespół podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podjąć rozstrzygnięcie na podstawie oceny lub opinii przedstawionej przez jednego członka Zespołu.
§  6.
1. Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Każdy członek Zespołu otrzymuje materiały sprawy i jest zobowiązany w wyznaczonym terminie przedstawić propozycję oceny lub opinii, o których mowa w § 3.
3. Głosowanie uznaje się za ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie większość członków Zespołu przedstawiła propozycje ocen lub opinii.
4. Przewodniczący Zespołu, na podstawie propozycji ocen lub opinii przedstawionych przez członków Zespołu, ustala rozstrzygnięcie Zespołu będące odzwierciedleniem większości głosów.
§  6a. 10 Członek Zespołu jest zobowiązany do zachowania bezstronności i poufności w trakcie realizacji zadań, o których mowa w § 3.".
§  7. Z posiedzenia Zespołu oraz z rozpatrzenia sprawy w trybie obiegowym sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 6. W protokole zamieszcza się treść rozstrzygnięć podjętych przez Zespół.
§  8. 11 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.

3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.

4 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2014 r.
5 § 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2014 r.
6 § 3 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.
7 § 3 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.
8 § 3 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.
9 § 3 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 2014 r.
10 § 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2013 r.
11 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MNiSW.2014.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 lipca 2014 r.