Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2018.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Pana Bartłomieja Jaguszewskiego na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.