Powołanie i zasady pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2023".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2023.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie powołania i zasad pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2023"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 43a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W celu oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego, ogłoszonym zarządzeniem nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2023" (Dz. Urz. NDAP poz. 11), zwanym dalej "WDA 2023", powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie:
1)
Dariusz Makowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - przewodniczący komisji;
2)
Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych);
3)
Ewelina Kowalik (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
4)
Beata Krenc (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
5)
dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
6)
Agnieszka Makówka (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
7)
Jarosław Rocławski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
8)
Elżbieta Wiercioch-Seget (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
§  2. 
1. 
Oferty złożone w konkursie "WDA 2023" zostają poddane weryfikacji formalnej zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.
2. 
Weryfikacji formalnej złożonych ofert, za pomocą systemu Witkac.pl, dokonują członkowie komisji wymienieni w § 1 pkt 3, 4 i 7.
3. 
Komisja sporządza protokół z weryfikacji formalnej ofert. Załącznikiem do protokołu jest lista oferentów, których oferty odrzucono ze względów formalnych oraz lista ofert przekazanych do oceny merytorycznej.
4. 
Oferty złożone w konkursie "WDA 2023", które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, zostają poddane ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 1.
5. 
Oceny merytorycznej ofert, za pomocą systemu Witkac.pl, dokonują członkowie komisji wymienieni w § 1 pkt 2, 5 i 6.
6. 
Z punktów przyznanych przez poszczególnych oceniających, o których mowa w ust. 5, wyciągana jest średnia arytmetyczna stanowiąca ocenę każdej oferty. Na tej podstawie komisja ustala listę ofert odrzuconych oraz rekomendowanych do udzielenia dotacji, wraz z propozycją wysokości dotacji.
7. 
Komisja sporządza projekt protokołu z oceny merytorycznej ofert. Załącznikiem do protokołu jest lista kolejności ofert, którą ustala się według przyznanej punktacji, poczynając od oferty, która uzyskała największą liczbę punktów, wraz z propozycją wysokości dotacji.
8. 
Treść protokołu z prac komisji jest ustalana w głosowaniu przez członków komisji w trakcie posiedzenia lub zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.
9. 
Listę, o której mowa w ust. 7, przewodniczący komisji przedstawia Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.
§  3. 
1. 
Posiedzenia komisji zwołuje i kieruje nimi przewodniczący komisji.
2. 
Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
3. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, złożone w postaci papierowej lub elektronicznej jako skan podpisanego oświadczenia, zostaje przekazane przewodniczącemu komisji.
4. 
W przypadku, gdy z oświadczenia członka komisji wynika, że zachodzi konflikt interesów, członek ten zostaje wyłączony ze składu komisji, a na jego miejsce Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołuje nowego członka komisji.
5. 
Prace komisji mogą odbywać się na posiedzeniach w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w trybie pracy zdalnej z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
6. 
Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej 5 członków komisji. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. 
Dokumentację postępowania konkursowego przechowuje Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
8. 
Obsługę kancelaryjną i administracyjną komisji zapewnia Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
§  4. 
Komisja działa do chwili zawarcia ostatniej umowy o realizację zadania publicznego WDA 2023.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

grafika