Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na... - OpenLEX

Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2020.21

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję oceniającą wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2021 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Dariusz Buza - Przewodniczący;
2)
Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Grażyna Felczak - Sekretarz;
4)
Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
5)
Mateusz Powązka;
6)
Wojciech Dobrowolski;
7)
Agnieszka Grygoruk;
8)
Wojciech Jakubowski;
9)
Katarzyna Kacprzyk;
10)
Monika Kaniewska;
11)
Anna Mikielska;
12)
Agnieszka Myrcha;
13)
Piotr Wencel;
14)
Aneta Ciećwierz;
15)
Teresa Pałczyńska;
16)
Karina Pazura;
17)
Maciej Pliszka;
18)
Bożenna Potentas;
19)
Aneta Rosa - Szymańska;
20)
Maciej Rosiński;
21)
Magdalena Sadowska;
22)
Honorata Siek;
23)
Izabela Błajda;
24)
Beata Szeląg;
25)
Dorota Wysocka;
26)
Marzena Złotkowska.
§  3. 
1. 
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. 
Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. 
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2021 r.
§  4. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury naboru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1. 
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. 
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. 
Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4. 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5. 
Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.
§  2. 
1. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianych do realizacji w 2021 roku zadań publicznych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w formie protokołu zbiorczego.
2. 
Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3. 
Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4. 
Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów.
5. 
Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7. 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków.
§  3. 
1. 
Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno- Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3. 
Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. 
Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4. 
Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/sport/powszechny. w zakładce dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa na tablicy ogłoszeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2021

1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).