Dz.Urz.MSiT.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję oceniającą wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3) Grażyna Felczak - Sekretarz;
4) Szymon Cienki;
5) Wojciech Dobrowolski;
6) Piotr Jasiukajć;
7) Wojciech Jakubowski;
8) Katarzyna Kacprzyk;
9) Bartłomiej Kamiński;
10) Monika Kaniewska;
11) Marzena Kulak;
12) Anna Mikielska;
13) Agnieszka Myrcha;
14) Teresa Pałczyńska;
15) Marcin Paprocki;
16) Maciej Pliszka;
17) Bożena Potentas;
18) Aneta Rosa - Szymańska;
19) Maciej Rosiński;
20) Magdalena Sadowska;
21) Honorata Siek;
22) Magdalena Skrzeczyńska;
23) Agnieszka Sut - Angowska;
24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
25) Iwona Szczepańska;
26) Beata Szeląg.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.
§  4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury naboru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych cześci budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5.  Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianych do realizacji w 2019 r. zadań publicznych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów.
5.  Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków.
§  3. 
1.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno - Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).